REGULAMIN PLATFORMY SZKOLENIOWEJ UPRAWNIENIA-ELEKTRYCZNE.PL

SPIS TREŚCI: 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY SZKOLENIOWEJ
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ
 4. KORZYSTANIE Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO
 5. KORZYSTANIE Z KONTA USŁUGOBIORCY
 6. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
 7. WARUNKI KORZYSTANIA Z KURSU ONLINE (LICENCJA)
 8. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 9. REKLAMACJE USŁUG
 10. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 12. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 13. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 14. PRAWA AUTORSKIE DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego Platformy Szkoleniowej udostępnianego pod adresem internetowym https://uprawnienia-elektryczne.pl (dalej jako: „Platforma Szkoleniowa”, „Platforma”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Platformy Szkoleniowej, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z funkcjonalności Platformy Szkoleniowej, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Platformę Szkoleniową.

Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Platformy Szkoleniowej, regulują w szczególności zasady korzystania z Platformy Szkoleniowej i jej funkcjonalności, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół Uprawnienia-Elektryczne.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem Platformy Szkoleniowej jest spółka Total Enterprise sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883154; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 5272949666, REGON: 388184315, adres poczty elektronicznej: kontakt@uprawnienia-elektryczne.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Platformy Szkoleniowej, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów (albo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nich przepisy dotyczące konsumentów) przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Platformie Szkoleniowej umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą przez Usługobiorcę.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Platformie Szkoleniowej umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. KONTO, KONTO KURSANTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Platformy Szkoleniowej, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach oraz o innych działaniach w ramach Platformy Szkoleniowej.
  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Platformy Szkoleniowej.
  8. PLATFORMA SZKOLENIOWA, PLATFORMA – platforma szkoleniowa prowadzona przez Usługodawcę i dostępna pod adresem internetowym https://uprawnienia-elektryczne.pl.
  9. KURS ONLINE – Usługa Elektroniczna, interaktywny kurs online prowadzony w sposób zautomatyzowany z poziomu Konta w Platformie Szkoleniowej, składający się z zespołu materiałów e-learningowych (treści tekstowych i graficznych) udostępnianych Usługobiorcy przez Usługodawcę w postaci elektronicznej.
  10. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG umowa o świadczenie odpłatnych Usług Elektronicznych zawierana albo zawarta na odległość między Usługobiorcą a Usługodawcą za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej.
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej zgodnie z Regulaminem.
  12. USŁUGOBIORCA, KURSANT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (przy czym Usługobiorcą może być wyłącznie osoba fizyczna powyżej 16 roku życia); (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Platformy Szkoleniowej oraz Usług Elektronicznych.
  13. USŁUGODAWCA – spółka Total Enterprise sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Robotnicza 42a, 53-608 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000883154; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5000,00 zł; NIP: 5272949666, REGON: 388184315, adres poczty elektronicznej: kontakt@uprawnienia-elektryczne.pl.
  14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  15. ZAMÓWIENIE – zgłoszenie przez Usługobiorcę zapotrzebowania na odpłatne Usługi Elektroniczne świadczone przez Usługodawcę.
 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY SZKOLENIOWEJ
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Platformy Szkoleniowej zgodnie z jej przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Platformy Szkoleniowej, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Platformie Szkoleniowej w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Platformy Szkoleniowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Platformie Szkoleniowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Platformie Szkoleniowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Platformy Szkoleniowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie Umowy oraz obowiązki ustawowe Administratora).
 1. USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ
 1. Korzystać z Platformy Szkoleniowej na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. W Platformie Szkoleniowej dostępne są zarówno nieodpłatne, jak i odpłatne Usługi Elektroniczne. Usługobiorca jest informowany najpóźniej przed skorzystaniem z danej Usługi Elektronicznej o związanych z nią opłatach, wysokości tych opłat oraz minimalnym czasie trwania zobowiązań względem Usługodawcy z tytułu korzystania z Usługi Elektronicznej.
 3. Usługobiorca może korzystać w Platformie Szkoleniowej z następujących nieodpłatnych Usług Elektronicznych:
  1. Formularz Kontaktowy.
  2. Formularz Zamówienia.
  3. Konto Usługobiorcy.
 4. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Kurs Online jest odpłatne i następuje na podstawie Umowy o Świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą.
 5. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Platformy Szkoleniowej.
 1. KORZYSTANIE Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO
 1. Korzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt z nami” widocznej na stronie Platformy Szkoleniowej oraz (2) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę tematu i treści wiadomości kierowanej do Usługodawcy, a także następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który powinna zostać przesłana odpowiedź Usługodawcy.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę.
 1. KORZYSTANIE Z KONTA USŁUGOBIORCY
 1. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta. Usługobiorca obowiązany jest utrzymać dane dostępowe do Konta w tajemnicy przed osobami trzecimi. Usługobiorcy zabrania się udzielania dostępu do Konta innym osobom, w tym poprzez najem lub użyczenie.
 3. Usługobiorca może posiadać w tym samym czasie wyłącznie jedno Konto.
 4. Korzystanie z Konta oraz jego poszczególnych funkcjonalności może wymagać podania również innych danych przez Usługobiorcę – każdorazowo informacja o zakresie wymaganych danych podana jest na stronie Platformy Szkoleniowej, przed skorzystaniem z określonej funkcjonalności.
 5. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@uprawnienia-elektryczne.pl. Usunięcie Konta nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany okres korzystania z zakupionych Usług Elektronicznych, co nie wyłącza ani nie ogranicza bezwzględnie wiążących praw ustawowych konsumenta (albo osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta), szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 1. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;
 2. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
 3. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Platformy Szkoleniowej;
 4. gdy Usługobiorca narusza warunki licencyjne korzystania z treści udostępnionych mu przez Usługodawcę w ramach Kursu Online.
 1. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe korzystanie z funkcjonalności Konta oraz z zakupionych Usług Elektronicznych. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych.
 2. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto z 7-dniowym terminem wypowiedzenia.
 3. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie prowadzi do usunięcia wszelkich danych Usługobiorcy przypisanych do Konta, co pozostaje jednak bez uszczerbku dla możliwości przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy przez okres niezbędny do realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) na zasadach przewidzianych w polityce prywatności Platformy Szkoleniowej.
 1. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY
 1. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług między Usługobiorcą i Usługodawcą wymaga złożenia Zamówienia zgodnie z pkt. 6.4 Regulaminu.
 2. Usługobiorcy zabrania się składania Zamówień w innym zamiarze niż zawarcie Umowy z Usługodawcą.
 3. Ceny uwidocznione na stronach Platformy Szkoleniowej podane są w złotych polskich. O łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami (oraz o innych dodatkowych opłatach, a w razie braku możliwości ustalenia ich wysokości – o obowiązku ich zapłaty) Usługobiorca jest informowany najpóźniej w chwili wyrażenia przez Usługobiorcę woli związania się Umową o Świadczenie Usług.
 4. Procedura dokonania zakupów w Platformie Szkoleniowej ma następujący przebieg:
  1. Zakup jest możliwy po uprzednim złożeniu przez Usługobiorcę Zamówienia. Zamówienie może zostać złożone na przykład za pomocą Formularza Zamówienia dostępnego na stronie Platformy Szkoleniowej albo poprzez formularz dostępny na innych stronach internetowych powiązanych z Platformą Szkoleniową (tzw. landing page).
  2. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Usługobiorcę odpłatnej Usługi Elektronicznej widocznej w Platformie Szkoleniowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Usługobiorcę łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz  (2) kliknięciu na stronie Platformy Szkoleniowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres poczty elektronicznej. W przypadku Usługobiorcy niebędącego konsumentem niezbędne jest także podanie nazwy firmy i numeru NIP.
  3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przystępuje do jego weryfikacji. Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
  4. Zamówienie stanowi dla Usługodawcy zapytanie ofertowe, na podstawie którego Usługodawca nawiązuje dopiero z Usługobiorcą kontakt celem przedstawienia oferty Platformy Szkoleniowej. Umowa jest zawierana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na skutek przyjęcia przez Usługobiorcę złożonej mu oferty, a jeżeli prowadzone są negocjacje (uzgodnienia) w celu zawarcia Umowy, to gdy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich postanowień, które były przedmiotem negocjacji (uzgodnień).
  5. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli związania się Umową na ustalonych z Usługodawcą warunkach, Usługodawca przesyła Usługobiorcy wiadomość e-mail z zaproszeniem do dokonania płatności oraz linkiem (adresem URL) prowadzącym do bramki płatności elektronicznych. Usługobiorca powinien dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wiadomości Usługodawcy. Z chwilą dokonania przez Usługobiorcę płatności zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług.
 5. Dokonanie płatności za Usługi Elektroniczne dostępne w Platformie Szkoleniowej jest możliwe za pośrednictwem serwisu tpay.com – szczegółowe informacje o aktualnych sposobach płatności dostępne są na stronie Platformy Szkoleniowej w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej oraz https://tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: plac Andersa 3, 17 piętro 61-894 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357 przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, o kapitale zakładowym: 5.494.980,00 zł (opłacony w całości).
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy treści zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Platformy Szkoleniowej, (2) przesłanie Usługobiorcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem odnotowania płatności oraz (3) udostępnienie faktury elektronicznej na Koncie Kursanta. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Platformy Szkoleniowej.
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z KURSU ONLINE (LICENCJA)
    1. Na podstawie zawartej Umowy o Świadczenie Usług udostępnione zostają Kursantowi przez Usługodawcę wszystkie treści objęte Kursem Online zamówionym przez Kursanta. Kursant otrzymuje dostęp do Kursu Online niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 Dni Roboczych od dnia odnotowania płatności z tytułu Umowy na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Usługodawcy.
    2. Kursant może korzystać z Kursu Online przez czas określony wynikający z opisu Kursu Online na stronie Platformy Szkoleniowej oraz Zamówienia, a jeżeli takiego okresu nie podano – przyjmuje się, że wynosi on 30 dni kalendarzowych od daty udzielenia Kursantowi dostępu. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dostęp do Kursu Online automatycznie wygasa. Kursant może przedłużyć dostęp, składając Zamówienie w taki sam sposób jak za pierwszym razem.
    3. Dostęp do treści w ramach Kursu Online możliwy jest wyłącznie z poziomu Konta w Platformie Szkoleniowej. Kursy Online, do których Kursant otrzymał dostęp, możliwe są do odtworzenia w zakładce „Panel Kursanta” -> „Kursy” widocznej po zalogowaniu na Konto.
    4. Kursant może ukończyć Kurs Online i jako potwierdzenie jego ukończenia otrzymuje automatycznie wygenerowany w postaci elektronicznej imienny certyfikat. Certyfikat nie jest równoznaczny z potwierdzeniem wiedzy ani kwalifikacji Kursanta w zakresie będącym przedmiotem Kursu Online – certyfikat potwierdza wyłącznie fakt, że Kursant zadeklarował samodzielne ukończenie Kursu Online na stronie Platformy.
    5. Certyfikat nie gwarantuje, że Kursant rzeczywiście posiada wiedzę w zakresie Kursu Online ani też nie zastępuje egzaminu państwowego warunkującego zdobycie uprawnień w zakresie, którego dotyczył Kurs Online. Kursant po zakończeniu Kursu Online może zapisać się i przystąpić do egzaminu zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Usługodawcy drogą poczty elektronicznej po potwierdzeniu ukończenia Kursu Online. Usługodawca nie jest podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminu oraz udzielenie Kursantowi określonych uprawnień. Usługodawca na życzenie Kursanta pomaga jedynie w koordynacji formalności, jakie są wymagane w celu przystąpienia do egzaminu przed właściwą komisją kwalifikacyjną.
    6. Usługodawca nie gwarantuje Kursantowi w sposób wyraźny ani dorozumiany, że Kursant po ukończeniu Kursu Online będzie w stanie zdać egzamin warunkujący zdobycie uprawnień w zakresie, które dotyczył Kurs Online. Usługodawca dokłada należytych starań, aby treści, wchodzące w skład każdego Kursu Online, były zgodne ze stanem faktycznym, obowiązującymi standardami i dostępną Usługodawcy wiedzą specjalistyczną. Kursant przyjmuje jednak do wiadomości, że wynik egzaminu zależny jest przede wszystkim od czynników niezależnych od Usługodawcy i leżących po stronie Kursanta, takich jak rzeczywiste przyswojenie przez Kursanta wiedzy z zakresu Kursu Online.
    7. W razie wątpliwości dotyczących Kursu Online, jego zawartości oraz warunków jego ukończenia i przystąpienia do egzaminu, Kursant powinien kierować się informacjami, wytycznymi i objaśnieniami wyświetlanymi na stronach Platformy Szkoleniowej, w tym również w trakcie odtwarzania Kursu Online.
    8. Kursant nie ma możliwości pobierania treści otrzymanych w ramach Kursu Online do pamięci swojego urządzenia końcowego.
    9. Ze względu na swój charakter, treści udostępniane w ramach Kursu Online mogą być traktowane jako przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Kursanta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Kursanta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
    10. Kursant nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Kursu Online oraz składających się na niego treści. Z chwilą dokonania płatności Kursantowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z Kursu Online w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z treści, poprzez ich wyświetlanie, stosowanie i odtwarzanie techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu) z poziomu Konta w Platformie Szkoleniowej, z ograniczeniem do czasu określonego zgodnie z pkt. 7.2 Regulaminu. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Kursantowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę. Kursantowi zabrania się w szczególności rozpowszechniania treści oraz wprowadzania ich do obrotu w jakiejkolwiek formie. Kursant nie ma prawa kopiować udostępnionych mu treści za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Kursantowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Kurs Online i obchodzenia zabezpieczeń dostępu do jego treści, w tym ustalania kodu źródłowego Kursu Online oraz Konta Usługobiorcy.
 1. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy na stronie Platformy Szkoleniowej oraz poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@uprawnienia-elektryczne.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Platformy Szkoleniowej oraz zasięgnąć pomocy technicznej. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z jego danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

 1. REKLAMACJE USŁUG
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy, jeżeli świadczone Usługi Elektroniczne są niezgodne z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Usługodawca odpowiada przed Usługobiorcą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Elektronicznych na zasadach ogólnych (art. 471 i nast. Kodeksu Cywilnego).
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych oraz inne reklamacje związane z działaniem Platformy Szkoleniowej można złożyć bezpośrednio do Usługodawcy, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@uprawnienia-elektryczne.pl) lub pisemnie pod adresem: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na ostateczną decyzję Usługodawcy co do oceny zasadności zgłoszenia.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się przez Usługodawcę do reklamacji w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za zasadną.
 1. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (2) umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów, o których mowa w pkt. 10.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi na wstępie Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu i postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawartej internetowo umowy.
 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy punkt 12. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 3. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Usługobiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy.
 4. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę, w szczególności podanych w trakcie składania przez niego Zamówienia. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji Zamówienia złożonego przez Usługobiorcę oraz zawieszenia Konta na czas trwania weryfikacji.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków realizacji umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Kursanta do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 7. Usługodawca nie ponosi wobec Kursanta odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Usługodawcy.
 8. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych kosztów z tytułu Umowy o Świadczenie Usług, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub niezwiązanych z tą umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 1. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Platformy Szkoleniowej. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Platformy Szkoleniowej oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Platformy. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Platformy oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 3. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Platformie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa
  w niniejszym punkcie 13. Regulaminu. Niniejszy punkt 13. Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do nie jprzepisy dotyczące konsumenta), przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa.
 1. PRAWA AUTORSKIE DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Platformy Szkoleniowej jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Platformie Internetowej obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że Usługobiorca korzystający z Platformy Szkoleniowej nie otrzymuje żadnych praw autorskich do materiałów (w tym treści tekstowych i graficznych), do których uzyskuje dostęp podczas korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Platforma Szkoleniowa zawierane są w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów i terminów płatności; zmiany w zakresie Usług Elektronicznych; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych; wprowadzenia nowych opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych lub podwyższenia obecnych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej Konto), zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem (albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub zawodową, jeśli stosuje się do niej przepisy dotyczące konsumenta) ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa o Świadczenie Usług), zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Twojej dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Uprawnienia-Elektryczne.pl