Prawo Ohma

Prawo Ohma to podstawowe prawo elektryczności, które opisuje związek między natężeniem prądu elektrycznego, napięciem i rezystancją w obwodzie. Prawo to zostało sformułowane przez niemieckiego fizyka Georga Simona Ohma i jest podstawowym narzędziem do analizy i projektowania obwodów elektrycznych.

Według prawa Ohma, natężenie prądu (I) płynącego przez obwód jest wprost proporcjonalne do napięcia (U) przyłożonego do tego obwodu i odwrotnie proporcjonalne do rezystancji (R) obwodu. Można to opisać za pomocą równania:

I = U / R

gdzie:

  • I jest natężeniem prądu w amperach (A),
  • U jest napięciem w woltach (V),
  • R jest rezystancją w omach (Ω).

To równanie mówi nam, że przy stałej rezystancji, wzrost napięcia skutkuje wzrostem natężenia prądu, a zmniejszenie napięcia powoduje zmniejszenie natężenia prądu. Natomiast przy stałym napięciu, wzrost rezystancji prowadzi do spadku natężenia prądu, a zmniejszenie rezystancji skutkuje wzrostem natężenia prądu.

Prawo Ohma jest fundamentalnym narzędziem w elektryczności i umożliwia analizę obwodów elektrycznych, obliczanie wartości napięć, prądów i rezystancji oraz projektowanie i optymalizację układów elektrycznych.